<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Fogh til Laban og co: Ret jeres løgne

6.1.06
Nu kommer Anders Fogh Rasmussen endelig på banen omkring de misinformationer Abu Laban og co aktivt har spredt om sig med til de arabiske medier.
I Politiken hedder det fra statsministeren:
Jeg ved ikke, hvilke oplysninger de har givet videre til deres samtalepartnere i Mellemøsten, men hvis de informationer, der er givet videre, er identiske med dem, som vi har kunnet se offentliggjort i visse arabiske medier, så er der tale om decideret misinformation. Og der er simpelthen spredt falsk information om, hvordan situationen er i Danmark

og
Hvis det virkelig er tilfældet, så må jeg tage kraftigt afstand. Og også udtale min forbløffelse over, at mennesker, som har fået ophold i Danmark af den ene eller anden grund og lever et liv her beskyttet af den danske grundlov, som beskytter ytringsfrihed og demokrati, vil tage rundt og sprede misinformation.


Statsministeren udtaler sig forsigtigt i denne sag må man sige.
I mine øjne er sagen ihvertfald klar: Islamisk Trossamfund er brandstifterne i denne sag.

Islamisk Trossamfund fortsætter ifølge JP endda aktionen.
I Tyrkiet er den tyrkiske indvandrer Zaki Kocer undervejs for at få den tyrkiske regering under ledelse af Erbakans islamiske parti til at støtte Islamisk Trossamfunds kampagne.
Bliv dog i Tyrkiet hr. Kocer hvis du synes det er så meget bedre der. Du er jo ihvertfald ikke forfulgt der - så vi burde nok se på baggrunden for din opholdstilladelse (forøvrigt interessant at masser af mellemøstlige såkaldte "flygtninge" tager på ferie til hjemlandet år efter år samtidigt med at de hårdnakket kan påstå de bliver forfulgt i deres hjemland. Jeg troede faktisk der var indvandringsstop - men det må jeg have misforstået ;)

Landsskadelig virksomhed bør medføre udvisning

Sagen om profet-tegningerne drives til nye ekstremer dag efter dag af konfliktlystne imamer i foreningen Islamisk Trossamfund.
Deres blomstrende fantasi hvor flere af de afgivne oplysninger til den arabiske presse simpelthen var frit opfundne understreger blot et generelt billede af at denne kreds af fundier kun har et mål: at dyrke had mod Danmark og ytringsfriheden i ind- såvel som udland. Trist er det at de får støtte af en flok mere end almindeligt naive ambassadører og en has-been statsminister.

Den seneste opdatering på sagen er at Islamisk Trossamfund bebuder at ville gå til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol hvis ikke de danske domstole vil dømme Jyllands Posten.
Islamisk Trossamfund har åbenbart heller ikke meget respekt for den gruppe af moderate muslimer der går imod "The Fundi World Tour".
Kasem Ahmad fra Islamisk Trossamfund udtaler: "Med undtagelse af nogle ganske få hyklere støtter alle os."
Bom bom jeg håber ikke Kasem Ahmad har ret.
I så fald har Danmark ihvertfald et seriøst problem med en muslimsk befolkning der åbenbart sætter deres religion højere end ytringsfrihed og demokrati.

I mine øjne bør Abu Laban og hele resten af hans bande udvises for den særdeles illoyale aktivitet overfor Danmark.
Hvis de er så utilfredse med ytringsfriheden som vi har den her i Danmark burde de vel også egentlig bare rejse væk til et sted hen hvor der hersker sharia - for det er jo egentlig det de gerne vil have.





Persisk billede af Muhammed på kamelryg og af Muhammed der deler månen!!. Hvor bliver protesterne af over det?

eller hvad med dette arabiske billede af Muhammed fødsel?



eller af Muhammed og hans følge efter indtagelsen af Mekka?



Et eller andet sted tror jeg altså at de eneste der tror der eksisterer et billedforbud af Muhammed™ er gutterne fra Islamisk Trossamfund i Danmark.
Det er utroligt at disse skal stå for en mere middelalderlig tolkning end de havde i middelalderens islamiske lande.