<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

DR forherliger metal satanikere

3.12.05

Som Kim fra Uriasposten rapporterer er DR nu kommet i alvorlige problemer pga. et nyt program om et black metal band.
I programmet om gruppen "Stormslag" blev der skålet på pavens død, og vist flere sekvenser med opfordringen "Dræb de kristne".

Dette budskab vurderes af en juridisk ekspert som klar "hate-speech".

I går protesterede således både den katolske kirke i Danmark og landets største seerorganisation, KLF, Kirke & Medier, direkte til DR’s generaldirektør Kenneth Plummer og opfordrede ham til at gribe ind.

Jeg vil ærligt tvivle på om de tre stenere i sig selv udgør nogen fare for deres omgivelser.

Men at trusler fra satanistisk black metal kredse absolut er noget der skal tages alvorligt viser eksemplet Varg Qisling Larssøn Vikernes der er en af den satanisk/hedenske black metals pionerer i Norge.
Varg Vikernes sidder idag i fængsel for mord og brandstiftelse imod adskillige kirker i Norge.
Varg Vikernes had imod kristne har bl.a. gjort sig udtryk i at han en længere periode var tilknyttet Hvit Arisk Motstand og senere i Norsk Hedensk Front som han siges at være leder for.
Læs mere om Vikernes-sagen her.

Billede: Varg Qisling Larssøn Vikernes fra wikimedia

Danskerne bliver ældre - ukvalificeret indvandring ikke løsningen

Hvor tit har vi ikke hørt den: Indvandring er nødvendig for at beholde velfærdssamfundet. Særligt de Radikale og venstre-fløjen har gentaget denne sætning messende.
Imidlertid har alle der er i besiddelse af en smule sund menneskeforstand længe vist at dette er en sandhed med modifikationer.
Dette viser også velfærdskommisionens redegørelse herom:
En total opbremsning i indvandringen fra mindre udviklede lande kan spare statsfinanserne for 50 mia. kr. om året i 2040.

I redegørelsen er der oplistet en række mulige tiltag:
Et håndtag ville være at få flere indvandrer i arbejde. Det ville ifølge TV2 løse 24 procent af problemet.

En anden løsning kunne være, at skære i efterlønnen. Her ville 50 procent af problemet løses, hvis efterlønnen afskaffes for folk under 50 år.

Men den løsning, der ifølge kommissionen ville batte mest er et indvandringsstop fra mindre udviklede lande - det vil løse hele 75 procent af problemet.

Konklusionen er klar: Den hovedløse indvandringspolitik Danmark har ført må for evigt lægges i mølposen (skønt officielt indvandringsstop har den reele indvandring eksploderet fra 70'erne og frem til Nyrup-regeringens fald).
Fremover bør Danmark i højere grad gøre det let for f.eks. kvalificeret arbejdskraft fra vores EU-naboer at bosætte sig og arbejde i Danmark.
Alene vores sydlige nabo Tyskland har idag et overskud af kvalificeret arbejdskraft der rækker til at dække mange branchers problemer i Danmark.