<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Europas dyreste strøm bliver endnu dyrere

Danmark har Europa-rekord i priser på strøm.
Mens man i f.eks. Finland betaler lige omkring 12 Eurocent per kilowatt time, eller i Frankrig betaler omkring 14 Eurocent, ja så betaler den almindelige danske familie omkring 28 Eurocent per kilowatt time. Kilde: Energy.eu

Nu synes vores såkaldt "liberalt-borgerlige" regering så lige at de i forvejen skræmmende høje energi-priser skal have et hak mere opad, altsammen selvfølgelig for at rede verden fra den af Profet Al Gore forudsete "globale menneskeskabte opvarmning"™.

At Danmark glider mere og mere imod et socialistisk bizarro-samfund hvad enten regeringen er "blå" eller "rød" ses ved at der bliver indført en "Grøn check" i en bizar erkendelse af at grønne skatter er skæve skatter. Hurra tænker man så i den offentlige pengesluger maskine, mere bureaukrati at rive i.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar