<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Ny Alliance - radikal vin på nye flasker

... ja selv det er faktisk en overdrivelse.
Ny Alliance er vel praktisk talt identisk med de Radikale, særligt efter de idag gik sammen med disse imod VKO-flertallet.

Ny Alliance der forsøgte at bilde hele befolkningen ind at de var noget nyt er i virkeligheden bare en variant af de Radikale og det mest logiske efter håndtaskens farvel hos de Radikale er vel at Ny Alliance fusioneres tilbage med de Radikale hvor de jo egentlig hører hjemme.

Naser Khader har ikke det der skal til for at kunne differentiere sit parti i forhold til de Radikale og hans talent for ledelse og klar kommunikation befinder sig på et meget lille punkt.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Anonymous Anonym
8:45 PM

Ikke vin, men gylle !    » Send en kommentar