<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Hævneren siger: Ingen ny regering uden nyvalg

En flok grønlandsk inspirerede røde banditter har oprettet siden flytetmandat.dk som med meget kontante midler i form af bestikkelse skal forsøge at flytte et mandat fra rød stue til blå stue.

Siden der vel mest af alt bør opfattes som en joke til at understrege hvor tæt valget var klemmer dog også på et ømt punkt: "borgerlige" politikere der udnyttet et populært partis navn under valget for så kort efter at skifte til det parti der byder mest eller som personen i virkeligheden hele tiden har været nærmere.

Den slags kynisk beregnende politikere er faktisk slet ikke så sjældne længere.

Men hvad skal der gøres for at den slags fusk og vælgerbedrag ender med at flytte et regeringsflertal IMOD vælgernes vilje?

Jo - det må stå klart at politikere skal være bundet til at blive i deres gruppe minimum indtil en ny regering er dannet (så det mindre stunt som Camre lavede ville ikke være muligt) og skulle flertallet så forsvinde i kraft af en afhopper bør der ikke kunne dannes nogen ny regering uden at genneføre nyvalg.

Alt andet vil være bedrag imod vælgerne.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar