<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Ny Arrogance - Danmarks virkelighedsfjerne parti

Hvad for nogen svampe tager Khader og hans fire partikolleger på borgen?

Det er umiddelbart det spørgsmål jeg stiller mig selv når man idag hører at Khader spiller sig op som om han havde de 22 mandater han en kort tid i meget tidlige meningsmålinger stod til.
Khader kræver og kræver. Skattereform med 40% skat, fri indvandring for alle asylansøgere der bare stædigt nok nægte at rejse hjem osv osv.

Denne besynderligt krigeriske adfærd fra en mand der egentlig ikke har nogen kort på hånden har en af følgende forklaringer:
- Khader lider af storhedsvanvid (en typisk radikal sygdom)
- Khader har faktisk aldrig ville arbejde sammen med V og K og forsøger nu at få et påskud for at gå sammen med resten af R og den øvrige venstrefløj.
- Khader ryger svampe....

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Anonymous Deborah
11:17 AM

Nej jeg kan kun være enig med dig! Jeg er ved at kaste op over ham! Ikke nok med han startede sine rablerier inden valget, han fortsætter dælme, selvom de aldrig skulle have været ind, og knap kom det - gys!! Jeg skrev også om det inden.    » Send en kommentar