<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tidligere dansk FN-soldat til Auken: "Du har blod på hænderne"

Svend Auken har en valgblog på TV2 hvor han modigt nok har slået kommentarfunktionen til.
Dette har dog også den effekt at han af og til må høre nogle ubehagelige sandheder.

I søndagens indlæg har den tidligere FN-soldat John Marquard Bendix Lassen der i 1995 var tilstede i Kroatien da den socialdemokratisk-radikale regering svigtede de danske soldater under "Operation Storm" skrevet en kommentar der kort lyder "I har blod på hænderne".

Læs FN-soldatens beretning på hans blog her.

Jeg var selv soldat mens Nyrup sad ved magten og selv om jeg blot var værnepligtig oplevede jeg også hvordan hæren blev fuldstændigt svigtet af en regering der mente at det var helt i orden at man var nødt til at skralle en pansret mandskabsvogn for at få reservedele til en anden.
I det hele taget var forsvarsbudgettet i den tid så latterligt at vi ikke engang havde patroner til at kunne lave skydeøvelser med de moderne M95-rifler men måtte bruge den mere end 20 år gamle M-75 riffel.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Anonymous Anonym
7:54 AM

Tak for støtten, fant tilfældigt dit indlæg.

Dejligt at høre at det ikke kun er mig som syntes der var store problemer.

Jeg skriver en masse indlæg på TV2blog mit blog navn er LASSEN24, meget af det omhandler forsvaret.    » Send en kommentar