<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Øko-fascismens farer

Den finske massemorder Pekka-Eric Auvinen kan ifølge Politiken have lade sig inspirere til sin ugerning af miljø-facisten Pentti Linkola.
Linkola mener at jordens stadigt voksende befolkningen ødelægger kloden.
Løsningen på dette problem som også folk som Al Gore påstår vi har er ifølge Linkola at gennemføre folkemord til at reducere befolkningstallet og at indføre et totalitært regime hvor folk tvinges til at leve som i middelalderen.
Alt pånær folkemordet altså politik som den danske venstrefløj ville godkende.

Fordi den slags bizarre politiske strømninger har en vis underholdningsværdi kiggede jeg lidt rundt og faldt over det mest bizarre parti ever!

Libertarian National Socialist Green Party!Juhu! Lad os alle forenes under det Grønne hagekors med Al Gore som vores Führer :P
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar