<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Var Henrik Sass Larsen socialdemokraternes Stauffenberg?

Claus Philipp Maria Schenk Graf von Stauffenberg var insider i tyskernes krigsmaskine under 2. verdenskrig. Efter at have indset at Hitler ville bringe nationens undergang med sig besluttede han sig til at forsøge at slå ham ihjel for Tysklands skyld.

Historien Ekstra Bladet har bragt idag om at Henrik Sass Larsen skulle have videregivet informationer til den borgerlige regering under sidste valgkamp, angiveligt for at underminere Mogens Lykketoft, minder mig på mange måder om netop Graf von Stauffenberg - blot mindre dramatisk og med et mindre ondt "offer" (Hitler er IKKE lig med Lykketoft... Lykketoft er meget værre ;)

Hvis historien fra danmarks "mest troværdige dagblad" ellers har noget på sig, vil Henrik Sass så blive husket som forræder (som Stauffenberg var anset som indtil 1945) eller som sit partis helt der søgte at redde partiet fra Lykketofts kamikaze-kurs (som Stauffenberg blev anset som efter 1945).


Vil Tom Cruise mon nogensinde komme til at spille rollen som Henrik Sass Larsen?
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar