<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Don Hoody anbefaler:

Man skulle næppe tro det var muligt, men der findes rent faktisk liberalistiske kandidater til folketinget og hermed vil jeg helt klart anbefale den som jeg ifølge den særdeles "videnskabelige" test på Altinget er mest enig med.

Kasper Krüger Blå Front!

Du er mest enig med:
V. Venstre: Kasper Krüger (88%)
C. Det Konservative Folkeparti: Tommy Rachlitz Nielsen (83%)
V. Venstre: Charlotte Antonsen (82%)

Du er mindst enig med:
Ø. Enhedslisten: Finn Sørensen (-3%)
F. Socialistisk Folkeparti: Jesper Gisli (8%)
Ø. Enhedslisten: Niklas Zenius Jespersen (8%)

Og så prøv ellers lige at blive minus procent uenig med en kandidat.
Damn Finn Sørensen og mig ville ryge direkte i fist-fight. Som jeg dog nok ville vinde da han ifølge min vurdering af ham må være en pacifistisk vegetariansk biseksuel transvestit kommunist.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar