<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Ja de er :P

Spydpigen spørger "Er EU-befolkningerne dummere end politikerne?"

Egentlig er jeg meget enig i flere af Spydpigens punkter (selv om jeg personligt ser mere perspektiv i Europas overlevelse i at styrke demokratiet i EU og gå i retning af en decideret stærk konføderation hvor alle organer er valgt direkte af det europæiske folk).

Men for at spille djævelens advokat (og hofnar) omkring spørgsmålet i overskriften:

Desværret er svaret: ja (hvis man tager dette geniale klip fra det franske Hvem vil være millionær som udtryk for befolkningens intelligens.


Det er godt nok set før at enkelte kandidater dummer sig på simple spørgsmål - men at et flertal i studiepublikummet svarer forkert på et simpelt spørgsmål får mig til at spørge: "Hvis de ikke kan finde ud af noget så simpelt - hvordan skal de så kunne finde ud af en juridisk tekst der trods alt ikke er skrevet helt på Anders And-niveau"
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar