<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Der var engang

et parti der hed Enhedslisten.
Enhedslisten var en samling kommunister med hang til Marx, Lenin, Stalin, Mao, Castro og alle de andre klassiske kommunister.
Men en dag kom en ung stakkels kvinde ind i en besynderlig klædedragt og med en mærkelig reaktionær religion som Marx ellers havde advaret dem imod.
Men den unge kvinde overbeviste dem om at de delte det samme had, så de satte hende frem som et forebillede som alle skulle følge.
Her er hvad der så skete:

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Anonymous Kimpo
7:46 PM

Bingo! Det er den slags der sender mavepuster-Allahn til tælling med en uppercut, sådan at han beynder at tvivle på om han virkelig HAR røget for meget tjald    
skrevet af: Blogger Den Kutteklædte Hævner
11:22 PM

Takker for roserne :)    » Send en kommentar