<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Hvor er de hjemløse fodboldspillere - og burde Danmark ikke diskes?

Ikke mindre end 15 spillere er forsvundet fra fodbold vm for hjemløse der blev afholdt i København.
Hvor er de blevet af har mange spurgt sig - og her på bloggen kommer nu det logiske svar:
De prøvetræner hos Brøndby :P

Klubben fra vestegnen er i dyb sportslig og økonomisk krise og mener at kunne løse problemet med masse-import af billige afrikanske spillere.Alt imens Skotland kan fejre deres sejr i VM-finalen rejser denne blog nu det kritiske spørgsmål om Danmark egentlig ikke snyder når man stiller med et hold hvor der ifølge Politikens spiller-oversigt for Danmark ud af 5 listede spillere rent faktisk kun er 2 der aktuelt kunne betegnes som hjemløse. Ja en af dem har ligefrem et job.
Det er da klart problematisk at antallet af hjemløse åbenbart er for lille til at sikre fodboldens kvalitet, men alligevel bør Danmark spille fairplay og ikke snyde ved at tage ikke-hjemløse med :D
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar