<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Den kutteklædte hævner truer med fatwa

Kære islalamisk trossamfund.
Den kutteklædte hævner (forkynder af alt sandt og helligt i al evighed) opfordrer hermed islalamisk trossamfund til at indse og indrømme sandheden om deres egen tåbelighed.
Den kutteklædte hævner (FAASOHIAE) ønsker at islalamisk trossamfund indrømmer at det er tåbeligt at true med deres uægte og løgnagtige fatwa imod Pia Kjærsgaard og Jyllands-Posten nu netop som Arlah (Peace be upon their cheese) er ved at få normal omsætning i mellemøsten.
Hvis islalamisk trossamfund ikke følger denne opfordring vil den kutteklædte hævner udstede en ægte fatwa (fra det vestjyske - fat' wa!).
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Blogger .sfw
8:56 PM

Kære Hævner,

to spørgsmål:

1) hvad er FAASOHIAE forkortet af?

2) Kan man erklære sig som medunderkriver på din fatswa?    
skrevet af: Blogger .sfw
8:57 PM

Måske er forkortelsen "for alle andre stinker og har ikke andre egenskaber"???    
skrevet af: Anonymous Universalgeni
9:40 PM

Velkommen tilbage i blogosfæren!    
skrevet af: Anonymous Per N
10:33 AM

Det er ikke meget Fatwa der kommer fra dej.    
skrevet af: Blogger Den Kutteklædte Hævner
10:14 PM

Hævneren har været i Tour-koma først i ren jubel over en kommende dansk tour-sejr så i chok over en anden-rangs eks-cykelrytter i DCU og en korrupt fransk tour-chef der kostede Rasmussen sejr, job og ære.    
skrevet af: Blogger Den Kutteklædte Hævner
10:16 PM

Ang. FAASOHIAE burde den vågne læser jo egentlig godt kunne finde ud af at det står for
"forkynder af alt sandt og helligt i al evighed".
Men okay jeg havde kunne fremhæve det typografisk. Det vil jeg forsøge at gøre fremover :)    » Send en kommentar