<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Hardcore stalinist bag aktion tirsdag

Den sindsforvirrede stodder Lars Grenaa (det er enten det eller at manden er født ond) står ifølge Jyllands-Posten som en af hoveddrivkrafterne og hovedorganisatorene for en protestaktion på tirsdag.

Lars Grenaa, der har afsonet sin straf, er i dag faglig sekretær i Pædagogstuderendes Landssammenslutning og medlem af hovedbestyrelsen i pædagogernes fagforening, BUPL. Og han sidder som nøgleperson i den arbejdsgruppe, der styrer aktionen tirsdag, en arbejdsgruppe hvor også Erhvervsskolernes Elevorganisation samt Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er med.


JP glemmer desværre at nævne at Grenaa ud over at være landskendt for sit anti-demokratiske angreb på vores statsminister også er hardcore stalinist.

For Lars Grenaa er Arbejderpartiet Kommunisternes spidskandidat til Københavns Borgerrepræsentation (noget skidt han er blevet født ind i da han er søn af APK's formand Dorte Grenaa).
APK betegner sig selv som et revolutionært kommunistisk arbejderklasseparti og betegner sig desuden selv som et traditionelt kommunistisk parti, der kæmper mod, hvad de betegner som "moderne revisionisme", hvilket de definerer som opgøret med Stalins politik, som man forsøgte det gennemført efter Stalins død.


Smilet er stort og hvis man ikke vidste hvad der foregik i den syge hjerne kunne man næsten fristes til at tro at det var en sympatisk person

Men Stalin (som Lars jo må være stor fan af) kunne jo også til tider virke helt flink på fotos
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Anonymous Anonym
8:40 PM

det er jo ikke første gang en maler eller en tapesterer har fosøgt sig med at vildføre sine medborgere, men forhåbentligt bliver resultatet det samme    » Send en kommentar