<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Smalkost til Michael Moore

Nu vil en 33-årige krigsinvalid Peter Damon som Michael Moore brugte groft manipulerende og uden dennes tilladelse i den såkaldte "dokumentarfilm" Fahrenheit 911 hjælpe Moore med at tabe sig.
For det kan snart stå på smalkost for multi-millionæren Moore hvis denne ender med at skulle betale omkring ½ milliard kroner til den krænkede.
Kilde: EB.dkHerfra håber jeg både for Peter Damon og for Moores badevægts skyld (eller er det efterhånden en bilvægt?) at Moore skal slippe bare nogen af sine mange millioner som han har tjent ved at misbruge bl.a. Peter Damon men også en lang række andre.

Ikke kun i Fahrenheit 911 har Moore været groft manipulerende også tilbage i Bowling for Columbine tog Moore det ikke så tungt med tilladelser eller med sandheden.

Anbefalelsesværdige er følgende oplysende film der går bag om Moores manipulationer:
Michael and Me (af Larry Elder)
Michael Moore hates America
Fahrenhype 9/11
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar