<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Dagens Must-See TV

TV2 viser iaften i forlængelse af 22-Nyhederne den for tiden meget omtalte franske dokumentarfilm af Mohamed Sifaoui.
I programmet lancerer Ahmed Akkari sin efterhånden ganske berømte 'spøg' med at lade Naser Khader sprænge i luften.

Journalist Mohamed Sifaoui fra tv-kanalen France 2 rejste i slutningen af februar til Danmark for at undersøge, om der ligger decideret manipulation bag den verdensomspændende krise i kølvandet på de danske karikaturtegninger af Muhammed.

Han mødtes blandt andet med imamerne Ahmed Akkari og Abu Laban, Abu Bilal, Abdul Wahid Petersen og Raed Hlayhel, som - uden at vide, at de bliver filmet - kommer med skarpe udfald mod både Jyllands-Posten og Naser Khader fra Demokratiske Muslimer.


Mohamed Sifaoui er samme journalist der for år tilbage gik undercover og filmede det islamistiske miljø i Paris.
Det kom der både en bog og en chokerende tv-dokumentar ud af.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar