<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Arla-boykot breder sig

Nu er også Dansk Kvindesamfund og Kvinder for Frihed i åbent opgør med Allah-foods.
Ifølge BT mener forkvinderne for de to organisationer at Arlas seneste knæfald for islamisterne er en hån imod kvinder både i Danmark og i den arabiske verden.

Med slibrige udtalelser i annoncen fra Arla som: "at de år, vi har haft i jeres verden har lært os, at retfærdighed og tolerance er fundamentale værdier i islam" som i bedste fald er udtryk for ønsketænkning og i værste fald er rent kynisk profitlyst fra Arlas side, synes jeg også bæreget for alvor er ved at flyde over.

Vores tålmodighed som forbrugere er ved at være sluppet op. I første omgang gav mange forbrugere udtryk for deres modstand mod Arlas pro-islamistiske kampagne i læserbreve, blogs osv.

Nu tror jeg mange seriøst vil starte en fuld og gennemført boykot imod Arlas produkter.

De danske forbrugere er ikke dumme, og de er trætte af at Arla handler så gennemført forkert og umoralsk som de gør.
Danskerne vil stemme med pengepungen.

Det er en udvikling som vil glæde mange af de små mejerier der igennem årene har oplevet Arla Foods ubændige profitlyst igennem unfair forretningsmetoder rettet mod at oprette et monopol.
Reelt har Arla stadig noget nær et monopol med over 80% markedsandel, men det kan meget snart ændre sig.


Billede fra skattetryk.dk
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar