<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Det stille flertal der blev væk

I den meget omtalte undersøgelse blandt i Danmark boende muslimer om deres forhold til Muhammed-sagen kom der nogle særdeles skuffende resultater frem.
Tallene viste at det som mange (mig selv inklusive) har gentaget som et håbefuldt mantra måske slet ikke holder stik. Måske har vi slet ikke noget "stille flertal" af herboende muslimer der står sammen med os i kampen mod islamisterne.
Måske er dette "stille flertal" i virkeligheden blot et "stille mindretal".
Vi ved at de er derude, Naser Khader er det bedste eksempel.
Men måske er Khader og Demokratiske Muslimers initiativer desværre kun udtryk for et ønske fra et mindretal af muslimerne i Danmark. Tallene peger desværre i den retning.
At de sande tal måske er endnu værre end det undersøgelsen viser kan man frygte når man ser på islamisternes strategi. Løgn og bedrag er for dem et helt acceptabelt middel i deres kamp for at islamisere verden.
Således ville det ikke overraske hvis mange af de adspurgte direkte har løjet overfor de "vantro" der foretog undersøgelsen, og det ville heller ikke overraske hvis det vi ser i disse dage i Demokratiske Muslimer er afsløringen af hvordan islamistiske kredse har forsøgt at snige sig ind som undergravende elementer. Jeg kan ihvertfald godt forstå Khaders forargelse når medlemmer af de såkaldt "kritiske muslimer" med deres sharia-sympatier forsøger at kapre togvognen og føre den i en helt anden retning.

Mit spørgsmål omkring de herboende muslimer:Er "det stille flertal" i virkeligheden et mindretal?
Ja, det er kun et mindretal af muslimerne der er loyale overfor grundlæggende vestlige frihedsidealer
Nej, der er et flertal blandt muslimerne der bakker op om de centrale frihedsidealer (demokrati, ytringsfrihed, ligestilling osv)


Free polls from Pollhost.com
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Anonymous vivi andersen
9:03 AM

Desværre har dette længe været min opfattelse - at dette tavse flertal af herboende muslimer netop er tavse, fordi de ikke er uenige i kampen for en Islamisering af Vesten .

Det der vil afsløre denne for de infidele så pinagtige sandhed er tiden .

Og det allerværste er konsekvenserne af vores egne håbfulde, men urealistiske forventinger til de i Vesten boende muslimer.

Foreløbig er antallet af muslimer i Europa ca. 30 millioner.

Med en fødselsrate hos muslimerne på 3.5 barn i forhold til de infideles på 1.3 kan man sjusse sig til hvordan de Europæiske lande demografisk vil se ud om ca. 10-20 osv. år..

Vores børn, børnebørn og deres efterkommere kommer til at betale for vores uvillighed til at forholde os til virkeligheden og handle derefter.    
skrevet af: Anonymous Eigil Møller
10:28 AM

Den omtalte undersøgelse var dybt useriøs. Prøv engang at se på

1) svaralternativerne
2) den udspurgte sample

...& tænk så lige igen.

At "undersøgelsen" blev taget alvorligt i medierne viser blot hvor useriøst og inkompetent de ansvarlige forholder sig til deres opgave. - Som øvelsestest på dag 1 i "kursus i empiri" ville det utvivlsomt have fået prædikatet en "OM'er".    » Send en kommentar