<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Ingen overraskelser i Svensk anti-semitisme undersøgelse

Mens Politiken fuldstændigt svigter i at gå i dybten på en nylig undersøgelse omkring anti-semitisme i Sverige og forsøger at skabe det indtryk at det er Hr. og Fru. Jönsson der render rundt med en lille Rudolf Hess i maven, må jeg sige at resultaterne faktisk ikke overrasker mig.
Med den massive indvandring fra traditionelt anti-semitiske (i den almindelige forståelse anti-jødiske holdinger) samfund er det ikke overraksende at 5 procent af de adspurgte er stærkt anti-semitiske. Med op imod 400.000 muslimer i Sverige (en gruppe hvor mange har det med jøder ligesom mange tyskere havde det med jøder i 30'erne og 40'erne) kan det da på ingen måde overraske.
I rapporten selv har man da heller ikke kunne komme udenom dette faktum
” Amongst adults, 39 per cent
of those who say they are Muslims harbour systematic antisemitic views
compared to 5 per cent in total.”
Altså 4 ud af 10 adspurgte muslimer hvilket viser hvor splittet muslimerne i vesten er imellem tolleratante modernister og formørkede islamister.
At 37 procent er ambivalente og delvist antisemitiske kan heller ikke overraske når man ser på dels en stor neo-nazistisk scene i Sverige og den stærkt anti-semitiske (de forsøger selv at kalde det selv anti-Israelsk) retorik som i Sverige spredes lige fra den yderste venstrefløj til langt ind i socialdemokratiske rækker. Rapporten hævder dog selv at der ikke skulle være nogen sammenhæng mellem politisk standpunkt og antisemitisme, men enhver der hører den ekstreme venstrefløj kan næppe være i tvivl om den udbredte anti-semitisme disse har under dække af ”blot” at være anti-Israelske.
Det er altså med andre ord ikke den glade fodbold-fan som Politiken med deres foto i artiklen hænger ud som anti-semit der er den sande historie her men derimod den anti-semitisme der kommer fra de tre store totalitære ideologier: nazismen, kommunismen og islamismen.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Anonymous Mr. Deeds
9:59 PM

Nej, det er for galt! Den konklusion kan man slet ikke drage. Jeg forudser ... det er lidt som at sige "Jehovah" og så blive stenet ;)    » Send en kommentar