<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

FN er farlig

FN er en organisation der i disse år i takt med at islamister og andre anti-demokratiske grupperinger og nationer vinder indflydelse mister opbakningen i vesten.
Jeg og jeg er sikkert på mange andre danskere og andre vesterlændinge er trætte af en organisation der finansieret hovedsageligt af de vestlige demokratier går i islamisternes erinde og er styret af en korrupt og ideologisk afsporet elite.

Jeg ser særdeles kritisk på FN.

FN er i mine øjne en organisation hvor alt for meget foregår udenfor folkenes kontrol, et sted hvor korruption og fættervirksomhed trives.

Den ene gang efter den anden viser FNs handlinger at det ikke længere er de demokratiske kræfter der styrer showet.

- FN uvillige til at stoppe folkemordet i Rwanda i 90'erne
- FN uvillige til at stoppe det idag stadig pågående folkemord i Sudan
- Oil-for-food skandalen hvor bl.a. Kofi Annans søn var dybt involveret - ingen konsekvenser!
- Kofi Annan der alt for villigt lader islamistiske kræfter sætte tonen for FNs holdning i forbindelse med kampen om ytringsfriheden
- Doudou Diène der ligeledes går islamisternes ærinde i en svinagtig bagvaskelseskampagne af Danmark og resten af vesten
- FN i tæt parløb med islamistiske organisationer i en hetz imod vestlige frihedsidealer
etc. etc. etc.

Seneste "uheld" er denne plakat fra FN som under overskriften 'Racisme kan antage mange former.' åbenlyst er en lille hilsen til Danmark fra FN (kilde EB).Ved konferencen som den hellige inkvisition FN afholder er bl.a. vores allesammens storinkvisator Doudou Diène at finde som debatstyrer.

FN er idag uendelig langt væk fra grundlæggernes ide om en organisation der skulle skabe fred og ikke mindst demokrati rundt omkring i verden.
Organisationen er idag i en endnu værre forfatning end under den kolde krig hvor FN var legeplads for prosovjetiske kræfter (med det alternative sikkerhedspolitiske flertal fra Danmark som en hyppig medaktør på den pro-sovjetiske fløj).

FN må enten reformeres kraftigt og fornuftige kræfter må ind - ellers må organisationen nedlægges. Det er vanvid at vi betaler til en organisation der mest af alt modarbejder frihedsværdierne og spredningen af demokrati.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar