<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tvetungede imamer igen igen

Her gik man ellers lige i et naivt øjeblik og troede at imamerne var ved at komme bare en anelse til fornuft.
DR kan man læse at de danske imamer på konference i Bahrain vil opfordre til at afblæse den arabiske boykot af danske varer da denne i imamernes øjne nu gør mere skade end gavn i deres sag (hvilket jo er at undergrave ytringsfriheden og indføre noget lignende forbud mod religions- og samfundskritik af islam).

Kort efter at have læst den nyhed kommer jeg i Jyllands-Posten over følgende:
Det afsløres i aften i en dokumentarfilm fra Danmark på den franske tv-station France 2, hvis journalister har brugt skjulte kameraer for at trænge ind bag facaden af imamerne.

I en central passage i udsendelsen fremgår det, at imam Ahmed Akkari indirekte truer lederen af Demokratiske Muslimer, det radikale folketingsmedlem Naser Khader (R), som foreslås myrdet, hvis han kommer i regeringen.


Her ser vi altså igen imamernes sande hadfyldte natur.

Eller måske er Ahmed Akiri verdens sjoveste mand (sådan lidt af den Hitlerske comedy skole, han tog jo gas på 6 millioner jøder).
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar