<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Bruxelles er et pudsigt sted

Gitte Seeberg kommer åbenbart ikke ret meget ud fra elfenbenstårnet i Bruxelles og ud blandt almindelige europæere.
Ihvertfald mener hun ifølge Jyllands-Posten at
Danmark er ved at blive et lukket land - et kolonihavehus omkranset af en høj hæk - med et internationalt omdømme, der er så dårligt, at VK-regeringen må tage et hurtigt opgør med sit støtteparti, Dansk Folkeparti.

Bom bom.
Det er nu ikke ligefrem det indtryk jeg får når jeg snakker med gode bekendte fra Rumænien, Ukraine, Tyskland eller Finland.
I det hele taget oplever Danmark i disse tider en folkelig sympati der er hjertevarmende.
Gitte Seeberg hænger helt tydeligt for meget ud med svenskerne og de øvrige frelste på Bruxelles bonede gulve.

Tag fri en weekend Gitte og tag en rundtur til Amsterdam, til Aachen til Amiens og hør hvad almindelige europæere mener om Danmark og kampen for at bevare ytringsfriheden. Spørg dem om de er tilfredse med den måde politikerne i deres lande har ladet indvandringen fra de muslimske lande vokse til et uoverskueligt problem.

Borgerne har sagt det længe, og flere og flere politikere rundt omkring i Europa er nu endelig også ved at se det. Den stramme men fair danske udlændingepolitik er den mest moderne i hele Europa. Vi er et foregangsland som andre lande kan lære af.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar