<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Topper Harley melder sig ind i Notjobs United


En skuespiller hvis evner jeg værdsætter meget er Charlie Sheen.
Samme Sheen er dog kendt for at have haft mildest talt svært ved at håndtere sin berømmelse. Bosat i det betændte Hollywood har narko-misbrug og alkoholisme været et problem Sheen gentagne gange har haft. Senest var det så galt at farmand Martin Sheen måtte gå ind for at redde sin søn fra den totale undergang.
Men dette skal ikke handle om Charlie Sheens misbrug, skønt nogen sikkert vil mene at hans seneste udtalelser kunne være udtryk for et tilbagefald.

Farmand Martin Sheen er kendt for sine venstre-radikale holdninger og for at deltage i den yderste amerikanske venstrefløjs demonstrationer.
Mere ukendt har været Charlie Sheens (og broren Emilio Estevez) standpunkt.
Personligt formoder jeg at Charlie Sheen har været særdeles upolitisk op indtil hans far var med til at redde ham ud af misbruget. Imidlertid er der nu meget der tyder på at Martin Sheen har påvirket sin søn kraftigt i denne periode.

I et radio-talkshow med talkshowvært og seriøst nutjob Alex Jones udtaler Charlie Sheen således støtte til dennes vilde konspirationsteorier om 11. September.
Charlie Sheen påstår at 11. September i virkeligheden var udført af det amerikanske militær.
Se videoklippet her

Nogen vælger at gå ind i Scientologi hvis hovedteser er så vanvittige at de selv som Hollywood scifi-film ses som totalt utroværdige.
Andre vælger at melde sig ind i den ekstreme politiske notjob fraktion.

Men hvem er denne Alex Jones hvis teorier Sheen nu støtter op om.

Jo mange der for år tilbage legede rundt med Winamps video-streams vil sikkert huske en række kanaler hvor der næsten ikke var nogen brugere.
Flere af disse kanaler viste flere Alex Jones dokumentarprogrammer som kredsede om et stort emne allesammen: hvordan en ny verdensorden (NWO) med regeringer og de store firmaer ville forsøge at gøre hele menneskeheden til slaver. Ikke billedligt talt - men bogstaveligt talt.

Alt sammen ekstremt paranoidt og faktisk så ufrivilligt morsomt at det var helt underholdende.

Læs mere om Alex Jones på Wikipedia.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Anonymous Anonym
9:58 PM

Og gæt så hvilken dansk avis, der tager imod historien med kyshånd. Ja, ganske rigtigt: http://politiken.dk/VisArtikel.sasp?PageID=445328    » Send en kommentar