<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Dansk soldat i Irak offer for kujonernes vejsidebombe

En dansk soldat der gjorde tjeneste i Irak er idag død efter hans køretøj blev ramt af en vejbombe.
En anden soldats tilstand meddeler BT ikke noget om endnu.

Hærens operative kommando skriver:
Det er med bedrøvelse, jeg har modtaget rapporten om det alvorlige angreb i Irak i dag og en soldats død. Mine tanker og medfølelse er hos vore soldater og deres pårørende i denne svære situation. Hærens Operative Kommando vil sørge for, at ofrene og deres familier får al den støtte, de har behov for.


Ære være hans minde.
Han og de andre danske soldater i Irak var og er i Irak for at hjælpe det irakiske folk til fred og demokrati.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar