<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Islamisk trossamfund - ganstere, ekstremister og lystløgnere

Islamisk Trossamfund bør ganske enkelt lukkes.
For hver dag der går kommer nye afsløringer omkring den dybt betændte forening som jeg efterhånden nærmest vil betegne som kriminel.

Foreningens metoder (som det seneste overfald på to DR-medarbejdere), afsløringen af dødstrusler imod folkevalgte politikere og et utal af terrorforbindelser sammenholdt med ledende medlemmer bekendelse til den fundamentalistiske Salafisme leder mig ikke til anden konklusion at foreningen er uhelbredeligt inficeret med kriminel og ekstremistisk energi.
At huse eller på anden måde støtte denne forening er derfor lige så tåbeligt som havde man huset og støttet f.eks. Rote Armee Fraktion.

Man bør lukke deres lokaler og bede imamerne skride ad Hækkenfeldt til.
I det mindste bør overvågningen af miljøet omkring dennne ekstremistiske forening yderligere optrammes af hensyn til nationens sikkerhed.
Man bør også i lighed med informationskampagner imod ny-nazismen gennemføre kampagner både blandt unge etniske danskere såvel som unge etniske muslimer der informerer om islamismens forbryddelser, dens menneskefjendske ideologi og dens forsøg på at hverve medlemmer. Islamismen skal kvæles nu!
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Anonymous Anonym
11:05 PM

100% enig!

Men: Forskere forsvarer dem med at de endnu ikke er scenevante i det offentlige rum, Politiken holder hånden over de søde små, PET roser dem, journalisterne elsker dem og slås om deres gunst og politikerne...øh bøh..fy skamme, men...?

Udvisning? Nah, for så bliver de måske statsløse og det bryder Menneskerettighedskommisionen sig ikke om.

Vi hænger på dem. Og de nyder at være i centrum og i alle mediernes søgelys, så medieliderlige de er.

Og de er martyrer og ofre, så de får flere og flere tilhængere. Jo, det går godt i Lidenlund. Det lille naive Danmark.    




skrevet af: Anonymous Anonym
5:43 PM

Ja det er en sørgelig forfatning de radikale har bragt Danmark i.    




skrevet af: Anonymous Anonym
4:43 PM

Islam er kommet til Danmark for at blive.
Æv-bæv!    




skrevet af: Anonymous Anonym
1:06 AM

Ha-ha!
bare vent! Islam vil blive frosset ud!    



» Send en kommentar