<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Mohammed cartoons mo' export

Så kan dansk industri ellers godt tage og tørre øjnene.
For stik imod det man forsøgte at bilde den almindelige dansker ind så STIGER eksporten som resultat af Muhammed-sagen.
Det har institutet for konjunkturforskning netop offentliggjort (som forudsagt her)

Man har fået fornemmelsen af, at hele verden uden for Danmark bestod af muslimer, men den relativt uinteressante tilbagegang, vi har mærket i arabiske lande er langt opvejet af vores anseelse i på de vigtige markeder i resten af verden. Vi er blevet sat på dagsordenen, siger Jørn Thulstrup fra Institut for Konjunkturanalyse.


Særligt Tyskland og USA har været ivrige aftagere af danske eksportgoder.

Altså: Dankeschön Deutschland and thank you USA. Men selvfølgelig også: thank you to you who show your solidarity with the fight for protecting freedom of speech, thank you for buying Danish
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar