<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Prostitutions-panik

Socialdemokraterne i Sverige, Norge og Danmark er blandt de mest fanatiske modstandere af prostitution.
Her op til vm i Tyskland kører bl.a. Britta Thomsen og Kirsten Brosbøl en kampagne hvori de påstår at »op mod 100.000 kvinder« vil blive handlet som sexslaver under slutrunden, skriver JydskeVestkysten. Kilde BT.
Imidlertid er disse tal ikke noget det tyske politi, europol eller interpol kan genkende, tallet er ganske enkelt alt for højt.

Ingen tvivl om at kvindehandel og tvangsprostitution er et alvorligt problem og at et offer er et offer for meget.

Imidlertid skal man også være ærlig omkring at spørgsmålet ikke er så simpelt som bl.a. socialdemokraterne gerne vil gøre det til.
Ifølge deres logik som går ind for et total-forbud mod prostitution er alle der sælger seksuelle serviceydelser kvinder og tvunget til det af dystre bagmænd.

Imidlertid er billedet nok nærmere at det både er mænd og kvinder og at det er et absolut mindretal af disse der gør det fordi de er tvunget til det.

Spørgsmålet er om vi vil forbyde disse at udøve det erhverv de nu engang selv har valgt, et erhverv hvor de ikke skader andre og hvor kunderne også er frivillige.

Ud fra et liberalt syn er der intet ivejen for fortsat at tillade prostitution.
Svaret er derfor ikke at forbyde og demonisere prostitution men at slå hårdere ned på de brådne kar, altså hårdere straffe til menneskesmuglere og kriminelle der tvinger kvinder og mænd til prostitution.


Vil i gøre hende her arbejsløs ;)
Billede celebskin.net (gustent!)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar