<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Skat - åh skat - et ekstra eksemel for de dovne

MidtImod.dk lever op til sit navn (jeg ville også været skuffet hvis en blog med titlen midtimod ikke var netop midt imod).
Som en kommentar til min længere artikel om det danske skattesystem, herunder særligt synspunktet at skatten er for høj og mange skatter rammer særdeles skævt socialt, har MidtImod på baggrund af regneeksemplet omkring gule contra hvide plade biler ment at kunne identificere mig som en fatcat fra Whiskey-bæltet.
Indrømmet er eksemplet med Mercedes R-klassen som pt kun Whiskey-bælte familier kan få råd til (ihvertfald på hvide plader) en anelse langt væk fra gennemsnitsdanskeren men ikke desto mindre et klart eksempel på urimelighederne.

Lad mig nu gøre klart: nej jeg bor ikke i Whiskey-bæltet eller lignende fine nabolag, nej jeg har pt ikke engang en bil.

Men her et eksempel på en typisk familiebil.

Toyota Avensis Verso koster på gule plader lidt under 200.000 kr for privat brug
På hvide plader koster samme bil (billigste model der kunne findes): 421.819 kr - altså mere end dobbelt så meget.

Morten MidtImod kan ikke have læst meget på denne blog hvis han mener at kunne identificere mig som yuppie, endsige kjøvenhavner (det er jo mest af alt en fornærmelse ;).
Det ville være forfriskende hvis Morten MidtImod kunne starte evt. en underside hvor han ikke blot er imod ting men også reagerer på det han måske måtte kunne være enig i (navne-ide: "det-ik-saa-dumt-endda.dk").
For Morten MidtImod går vel ikke ind for skatter der rammer så socialt skævt som mange af de nævnte i min artikel - eller gør han?
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar