<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Løse citater fra Frits ClausenLøse citater fra Frits Clausen (frit opfundet). Lod mig inspirere af dette Islamofacisme fandt hos Information.

»Jeg har altid elsket national-socialismen, lige siden jeg var lille. Min familie prøver at leve så idologisk korrekt som muligt, for vi finder simpelt hen, at national-socialismen er så dejlig,«

[…]

»For mig er Mein Kampf en brugsanvisning på, hvordan livet skal leves på bedst mulig måde. Alt, hvad jeg gør i min hverdag, relaterer jeg til førerens ord. Mein Kampf har været en kanonstøtte for mig. Den hjælper mig utrolig meget. Jeg har aldrig befundet mig i en situation, hvor den ikke slog til.«

[…]

»Jeg bruger national-socialismen hele tiden. Hvis jeg er lidt deprimeret f.eks., får bare det at læse et par oplyste afsnit i Mein Kampf mig til at føle mig lidt mere tryg. Det er så utrolig godt. National-socialismen fortæller mig også, at jeg skal tage en uddannelse.«

[…]

»Et et armbind er ikke bare et armbind

[…]

»Jeg synes, Socialdemokratiet og det Radikale Venstre har været meget åbne over for, at jeg er ideologisk og racemæssigt bevidst. Jeg synes ikke, jeg er i modsætning til det, Socialdemokratiet og de Radikale står for. Vi arbejder for folks bedste, og national-socialismen er så kompleks, at den kan omstilles til hvilken som helst tid, du lever i. Det er derfor national-socialismen er så god.«
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Anonymous Mullabadulla
7:37 AM

Din strik - det er jo Astmas udtalelser om hendes hællige bog, Varanen :-)    » Send en kommentar