<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kick-ass nation

Lille men sej. Det er Israel, et land der midt imellem fjender overlever fordi de er villige til at forsvare sig.

Her en hyldest til vores eneste rigtige ven i Mellemøsten.


Og forhåbentlig kan Danmark tage ved lære fra Israel.
En nation der ikke er villig til at forsvare sit territorium selv om dette måtte være ved Grønland eller på Nordpolen fortjener det heller ikke.
Så her er mit forslag til hvad de 20 milliarder der kommer ekstra i statskassen kan og burde bruges til.
Opbyg en slagkraftig arktisk styrke og finansier dansk forskning og danske ekspeditioner til Nordpolen.
Det er en invstering der kan betale sig, og vi skal ikke lade os røvrende af en gang fup-russere og en latterlig nation som Canada (seriøst et blad på flaget og "canadian football").
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Anonymous Mullabadulla
7:33 AM

Dine links til YouTube virker ikke - i hvert tilfælde ikke i Firefox.    
skrevet af: Blogger Den Kutteklædte Hævner
8:39 PM

Jeg bruger Firefox 2.0.0.6 for Windows og her fungerer videoen fint.
Har du husket at aktivere javascript under "tools-options-content"?
Youtube bruger nemlig javascrpt til playeren.    » Send en kommentar