<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Associale Radikale

Det her indlæg er en præmiere. Det er nemlig første gang at jeg som borgerligt liberal direkte må bruge ordet "associal".
Men de Radikales forslag om skatteomlægning bærer i den grad præg af at de svageste i Danmark skal betale regningen.
Der findes ingen skat der rammer socialt mere skævt end de grønne afgifter.
Jeg kender til masser af mennesker der hver vinter må sidde i kolde stuer fordi fjernvarmen og fyringsolien beskattes så meget at de knapt har råd til at varme lejligheden eller huset op.
Nej, danskerne betaler mere end nok grønne afgifter i forvejen. Lad os istedet for at plyndre de lavtlønnede med disse associale afgifter se på det luksus-problem der rent faktisk er: Den danske stat skovler penge ind.

Hvad skal der gøres:
- Først og fremmest skal al statens gæld ud af verden.
- Benzinafgifterne skal ned så arbejdskraftens mobilitet ikke i fremtiden trues og udkantsområderne ikke affolkes. Lavere benzinpriser vil også føre til lavere bus-priser, og en øget satsning på køb af grøn atomenergi i Finland og Sverige vil kunne muliggøre nedsætning af energi-afgifterne hvilket bl.a. vil medvirke til faldende priser på togbilleten.
- Bundfradraget skal hæves, en ændring i skattesystemet der særligt vil kunne mærkes for de lave indtægter men som også de højere indtægter vil få glæde af.
- Boligskatterne skal sænkes.

Så, det var vist de 20-30 milliarder p.a. ;)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Anonymous Per N
3:31 PM

Dejligt at se du er kommet igang igen.
Om dit regnestykke hænger sammen er jeg ikke istand til at vudere.

Men det er helt rigtigt at grønne afgifter er gift for lav indkomst.    » Send en kommentar