<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Al Gore er varm luft

I denne for CNN usædvanligt kritiske udsendelse om manipulation og bedrag i klima-debatten kan man bl.a. se Bjørn Lomborg og en lang række af de mange andre kritikere af Al Gores panik-disciple.Man må håbe at Anders Fogh, Connie Hedegaard og co. også får set den her, for debatten er ikke ovre og alt tyder på at den helt centrale præmisse der ligger bagved Kyoto-aftalen (teorien om at CO2 niveauet skulle påvirke jordens temperatur) ikke holder. Sammenhængen mellem symptom og årsag er som mange kritikere retteligt påviser nemlig omvendt. Varmere temperaturer fører til mere CO2 i atmosfæren, og ikke omvendt som Al Gore påstår.

Der findes mange gode grunde til at spare på fossile brændstoffer - men klimaet er altså ikke et af dem.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar