<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Så er der dømt dokumania!

UPDATE: Jeg har netop opdaget at dokumentarene og siden ikke længere er tilgængelig.
Om dette er sket på foranledning af nogle tv-kanaler eller endda fra islamister der ikke gerne så en sådan ophobning af "afslørende materiale" omkring deres dagsorden vides i skrivende stund ikke.

Tjek bl.a. nogle af udsendelserne fra Phoenix's tema-aften om islamismen.


Dschihad-TV


Zwischen Halbmond und Hakenkreuz

Se hele samlingen her:
http://stage6.divx.com/Religion-des-Friedens/videos/

ps: Ingen grund til panik hvis skræmen midt under videoafspilning bliver mørkere rundt om videoen. Det er blot divx desktop dimmeren.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar