<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Moore lies

Michael Moore er en professionel løgner, faktisk den bedst indtjenende i branchen.
Og selvfølgelig skulle det danske marked for købere af hans løgne også udnyttes så for 1600 kr kunne man i Sønderborg få "æren" at høre den store fede idiot tale.

Personligt har jeg altid sørget for at jeg ikke har bidraget til hans rigdom, således har jeg downloadet hans dokumentarer fra nettet.
Således også den nyeste Sicko som hans delvist skatteborger betalte foredrag og filmforevisning handlede om.

Sicko handler som de fleste nok har nået at få med om det amerikanske sundhedsvæsen som Moore mener er helt forkert skruet sammen (måske fordi det grådige svin har fået nej til gratis fedtsugning).
At filmen er helt igennem ensidig fejlfyldt og fordrejet propaganda er også bekendt (selv blandt tilhængere af Moore).

At manden ikke engang forsøger at skjule sin manipulation længere blev igen tydeligt i dette klip.

Heri gås der ind på at USA i en 7 år gammel ranking fra WHO over forskellige landes sundhedssystemer (se en kritisk artikel om selve denne ranking her)er på en 37. plads men hvor Danmark er på en 34. plads.

Michael Moore siger følgeligt at der også må være noget galt i Danmark, hvilket får mikrofonholderen til at spørge hvad Moore mener er problemet.
Jo siger Moore - det er da pga. den nuværende borgerlige regering....Hmmm Hr. Moore - du refererer til en temmelig rodet rapport fra 2000 der bruger tal tilbage fra 1997. Og nu mener du altså at den borgerlige regering i Danmark skulle have negativ effekt med tilbagevirkende kraft på Danmarks ranking?

Fedberg er i sandheden en mester i spin. Han kan selv få mongolornes invasion af Ungarn til at være George Bushs og Anders Foghs skyld.

For endnu mere om de mange mange løgne og manipulationer der har gjort Michael Moore rig læs her: watchingmichaelmoore.blogspot.com

Frisk udkommet er også endnu en Moore-kritisk dokumentar (ja der findes faktisk efterhånden en masse - men dem ser man jo ikke på stats-tv)

Tjek trailer her:
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar