<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

For stærk tobak for de sarte europæere?

Hvis man vil have anti-amerikanisme på tv behøver man ikke nødvendigvis se DR eller BBC.
Man kan såmænd også bare tænde for CNN (International) og man får en kanal der i den variant Ted Turners medie-imperie vælger at sende til Europa en kanal der når den er mest positiv overfor USA højest kan betegnes som neutral. I utroligt mange tilfælde oplever vi dog et rablende selvhad fra en kanal der hvis man skulle placere den på den amerikanske politiske skala hører hjemme på det demokratiske partis yderste venstre-socialistiske fløj.

Seertallene styrtdykkede (og er stadig langt lavere end Mr. Turner ville ønske sig) i USA, hvor den her i Europa bortcensurerede kanal Fox News (var engang på Viasat men nu erstattet af det mere traditionelt anti-amerikanske Deutsche Welle) har haft stor succes.

For at vise at man gerne ville være en kanal der var bred og ikke kun anti-amerikansk hentede man til den amerikanske CNN variant den borgerligt liberalistiske Glenn Beck til at lave programmer med dybdeborende journalistik og debat. Se hans side her.

Desværre for os europæere mener CNN åbenbart ikke at vi "kan tåle mosten" og viser derfor ikke Glenn Becks glimrende programmer på CNNi.
Det er faktisk en kæmpe skam for personligt værdsætter jeg meget denne stemme der tør gå imod den massive socialistiske bias der er på CNN.

Men indtil CNNi vågener op og nok europæere har forlangt at vi efter Anderson Cooper (der også er en glimrende afbalanceret journalist - om end med mindre "cohones" end Glenn Beck) også får Glenn Beck at se må vi nøjes med Youtube hvor mange af hans glimrende indslag findes.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar