<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stilheden brudt

Hævneren har haft travlt med alt muligt andet i den seneste måneds tid men er nu alligevel vækket til dåd af et tusind-tal venstrefløjs-ekstremister i det fjerne Kjøvenhavnstrup.

Hovedrystende kan man for tiden følge de forkælede møgungers røveriforsøg på TV2-News.
Det store sammenrend af medieliderlige ung-socialister bedyrer godt nok selv at de vil lave en fredelig demonstration (og besættelse), men netop det sidste svarer jo meget godt til bankrøveren der kommer ind i banken og gør det klart at hvis der ikke ydes modstand vil ingen komme noget til.

Skal vi bare lade disse rabiate galninge røve sig til et hus?

Nej gu' skal vi ej.
Og derfor er det kun glædeligt at Københavns politi med brug af tåregas, knippelsuppe og anholdelser viser klart at den slags kriminel adfærd som G13-terroristerne forsøger ikke kan og ikke vil blive tollereret.

Til Ritt Bjerregaard: Der er ingen grund til at gå i dialog med den flok røvere og banditter. Der skal ikke forhandles med terrorister.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Anonymous falkeøje
8:16 PM

Lad dem spare sammen til et nyt hus og dets drift.
Det må alle andre gøre.

Det lyder stort, så mange der er er arresteret, men de bliver nok hurtigt sluppet løs igen.
Det blev Jonny Hansen ikke.
Han demonstrerede jo kun med en håndfuld meningsfæller.

Joh, der er skam forskel på folk.

falkeøje    » Send en kommentar