<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Lidt interessant DEMOgrafi på G13-anholdte

Politiet var grundige i deres indsamtling af data fra de anholdte og nu kan TV2 bringe dataen.
Her i en lidt "sexed-up" udgave:

Samlet antal anholdte: 436

Fordeling på lande:
Danmark: 374 (85%)
Tyskland: 21 (5%)
Norge: 7 (2%)
Sverige: 18 (4%)
Finland: 8 (2%)
Diverse: 8 (2%)

Fordeling på alder:
Under 18: 100 (23%)
Mellem 18 og 24: 225 (52%)
Mellem 25 og 35: ca. 100 (ca. 23%)
Over 35: ca. 11 (ca. 2%)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar