<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Hvis udenlandsdanskerne kunne stemme...

Link via Giv mig min stemme tilbage
.
Organisationen Danes World Wide som er en organisationer der søger bl.a. at give udenlandsdanskere stemmeretten til folketinget tilbage har for at gøre opmærksom på problematikken lavet et uofficielt online valg.

Her er det forløbige resultat i skrivende stund

Valg 2007 - Stem med Danes Worldwide

10.1% A. Socialdemokratiet
9.4% B. Det Radikale Venstre
19.2% C. Det Konservative Folkeparti
6.3% F. SF
0.9% KD. Kristendemokraterne
0.9% Ved ikke
6.5% O. Dansk Folkeparti
32.5% V. Venstre
12.2% Y. Ny Alliance
2% Ø. Enhedslisten

Klar sejr til blå blok med 58,2% :)

Jeg siger ikke kun pga. dette resultat men langt mere fordi jeg mener at det ganske enkelt er forkert at tage stemmeretten væk fra udenlandsdanskere (ok de betaler ikke skat i Danmark, men de belaster på den anden side heller ikke staten - hvis det var argumentet skulle alle der ikke arbejder nægtes valgret også) at dette hidtil i Danmark ignorerede demokratiske problem bør løses snarest muligt.
En udenlandsdansker har også ret til at være med til at bestemme udviklingen i det land der er hans hjem og som han måske/måske ikke en dag vil vende tilbage til (for mange først når skatten kommer ned på et fair leje)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar