<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Det er synd for Villy

Villy Søvndahl smiler for tiden hver dag når han læser meningsmålingerne i dagens aviser.
Men indeni er jeg sikker på at Villy græder.
Men hvorfor?

Jo han græder for sig selv, for den stolte britiske arbejder og fordi han ikke havde nok rygrad.

Kort sagt Villy kan umuligt være glad for at måtte slippe sin Rover 620 TI (en glimrende bil bygget på basis af den lige så glimrende Honda Accord).
Bilen er næstsidste generation af limonsiner produceret af Rover i England og modsat efterfølger-modellen har 620'eren ikke nogen alvorlige problemer hvad angår reservedele (da mange af delene er ens i både Honda Accorden og Rover 620'eren kan man nemlig få reservedele).Til Ekstra Bladet udtalte han sidste år:
"Jeg ved godt, at det er det, man kan kalde en blærerøvsbil.
Men jeg har det sådan, at når jeg kører, vil jeg køre ordentligt. ... Så vil jeg godt sidde i nogle behagelige sæder og mærke, hvordan motoren accelererer, så jeg hurtigt kommer op i hastighed. Desuden nyder jeg smukke ting, så på den måde har bilen også stor værdi for mig."


Denne glimrende bil var Villy nødt til at sælge fordi hans parti mener at den slags biler slår babysæler ihjel (herligt Clarkson citat).

Så hvad kører han nu?

En Fiat Panda!!

Seriøst er den eneste gode italienske bil en Ferrari 599.


Kan du se forskellen?

Og redder det nu også virkelig nogen babysælder?
Derom er videnskaben faktisk mere uenig end "Hollywood" Al Gore og Connie "Grønlands-fareren" Hedegaard vil have os til at tro.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar