<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Blokpolitik - hvilken blokpolitik?

Det er en populær påstand at VK-regeringen har kørt blokpolitik, ja der er ligefrem opstået et nyt parti på baggrund af denne myte.
Men er det nu også fakta at VK-regeringen har ført blokpolitik.

Anders Fogh Rasmussen har gang på gang fastslået at 80 procent af lovgivningen er gennemført med brede flertal og det har han også ret i.

Så er spørgsmålet man skal stille sig selv jo om det var "bedre" førhen.
Her kommer et fakta-check fra Ritzau:

En omfattende optælling fra Ritzau Research af afstemninger i folketingssalen under Fogh indtil juni i år viser, at 18,6 procent er vedtaget med rene VKO-flertal. Til sammenligning blev mellem 19,9 og 20,7 procent af afstemningerne under Nyrup-regeringerne i 1992-98 gennemført alene med "rød stue".

Kilde: jv.dk
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar