<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Asmaa tilsyneladende valgt

Kære sofavælger,
jeg ved du prøvede og faktisk kom ud og stemme.
Lad mig bare sige det lige ud.
At Asmaa sprænger listen i danmarks islamiske parti Al Enhedslisten er ikke din skyld.
Enhedslisten bliver et noget anderledes parti og hvis man havde troet at nu kunne det da ikke blive mere ækelt og sindsforvirret med en flok kommunister i folketinget, så bare vent til den første islamist i folketinget.
Seriøst vil jeg sige at jeg rent professionelt som blog-skribent faktisk glæder mig til at folketinget får en ny underholdningsværdi med et ganske enkelt bizarro parti med en bizarro kandidat som Asmaa Abdol-Hamid.
Der blive hedt og danskerne samt Enhedslistens traditionelle vælgere før partiet blev islamistisk får at se hvad Asmaa og islamisterne står for.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar