<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Nord-Koreansk fjernsyn nu endelig online

Jeg indrømmer det blankt... jeg savner Irak TV.
Ja irakisk stats-tv under Saddam Hussein som man faktisk kunne modtage på vores breddegrader via satellit sammen med stakkevis af andre bizarre krallemut kanaler.
Irak TV var genialt fordi det var helt vildt ufrivilligt komisk med bizarre musikvideoer til hyldest for Saddam Hussein, film om Saddam og masser af andet "spændende" materiale.

Idag er det bedste tip hvis man vil have tv med en god gang personkult CubaVision på hotbird hvor Fidel-kulten dyrkes ivrigt og hvor man kan fornøje sig med de mange og laaaaaange taler den gamle kommunist har lavet igennem tiderne.

Men nu har jeg gjort årets find:
Nord-Koreansk fjernsyn i stream fra internettet.

og som bonus også Nord Koreansk musik til hyldest af den fede lille leder 24 timer hver dag.

Så jeg ønsker alle god underholdning og masser af sjov med det nok mest bizarre land på denne planet.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar