<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tyrkiet og ytringsfriheden - ikke noget kønt syn under islamistisk regering

23.2.06
Tyrkiet bliver i disse åre mere og mere inkompatible til optagelse i EU.
Under Erdogans islamistisk orienterede regering er republikken kraftigt på vej væk fra Europa og på vej tilbage til Mellemøsten. Atatürks vision for et vestligt orienteret og moderne Tyrkiet undergraves også af den tyrkiske udenrigsministers seneste udtalelser i forbindelse med Muhammed-krisen.
Således udtaler Abdullah Gül at den danske regering bør undskylde og tage afstand til offentliggørelsen af Muhammed-illustrationerne.
Gül siger:
Denne sag har intet med ytringsfrihed at gøre

At Hr. Gül og den for tiden siddende regering ikke har ret meget forstand på ytringsfrihed kan ses af at samme forsøgte at retsforfølge forfatteren Orhan Pamuk der havde formastet sig til at nævne osmannernes folkemord på op imod 1 million armeniere fra 1915 til 1917. Dette var ifølge anklagerne en "fornærmelse mod det at være tyrkisk" (ja åbenbart også selv om Tyrkiet altså først blev oprettet 1923.
Domstolen afviste dog sagen her i januar.


Den Tyrkiske pacman skal ikke få lov til at æde vores Europa.