<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Aint karma a bitch?

9.5.09
Da det kom til at udnytte det offentliges magt til egen vinding havde Bestseller Koncernen ingen problemer. Da koncernen stod og manglede en byggeplads til nyt centrallager ved Bramdrup stod kommunen beredvillig klar til at ekspropriere jord fra en landmand. Dennes protester imod det offentlige overgreb blev skudt hen og jorden tilfaldt nu Bestseller koncernen.

Nu har Bestseller imidlertid fået et problem. For selvsamme overmægtige offentlig aparatus har sat regler op om at fortidsminde udgravning på privat jord skal betales af jordens ejere. Og det er netop det man har fundet på Bestsellers stykke jord ved Bramdrup: En landsby fra ældre romersk jernalder.
Ups!
Nu bliver Bestseller nødt til at finde 15-20 millioner kroner som det offentlige lige mener folk og virksomheder lige har liggende i portokassen.

Det er karma Bestseller! And karma is a bitch!

Sidenote: Hvis det offentlige mener at noget skal udgraves er det helt iorden at de siger at jordens ejere selvfølgelig skal melde det og stille området til rådighed indtil en udgravning har kunne blive gennemført (hvis det tager længere tid bør ejeren af jorden selvfølgelig også kompenseres for tabt brug af jorden). Men da det samtidig er det offentlige der jo siger det skal udgraves må det offentlige selvfølgelig bære omkostningerne derved (for at det ikke er hårdt plagede skatteborgere der skal betale kunne man jo foreslå en arkeologisk fond der laver landsindsamlinger til at finansiere sig selv og det immervæk vigtige arbejde).

Et kæmpe skridt for ligestillingen i Iran?

5.5.09
Så er det ihvertfald slået fast at det ikke kun er kvinder der kan stenes for utroskab, det kan mænd også.
Ifølge Ritzau blev en talsmand for retsvæsenet spurgt på et pressemøde i Teheran i dag, om det var rigtigt, at en mand var blevet stenet for utroskab i byen Rasht.

- Det, du siger om steningen, er korrekt, svarede talsmanden, Alireza Jamshidi.

- Men kvinden angrede. Blandt de tilfælde, hvor straffen ikke eksekveres, er, når den dømte angrer, fortsatte han.

Iranske medier oplyser, at manden, der blev stenet til døde, var 30 år gammel.


Tja - et kæmpre skridt for ligestillingen, eller hvad skal man lige præcis sige til den?