<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Den kutteklædte hævner truer med fatwa

13.7.07
Kære islalamisk trossamfund.
Den kutteklædte hævner (forkynder af alt sandt og helligt i al evighed) opfordrer hermed islalamisk trossamfund til at indse og indrømme sandheden om deres egen tåbelighed.
Den kutteklædte hævner (FAASOHIAE) ønsker at islalamisk trossamfund indrømmer at det er tåbeligt at true med deres uægte og løgnagtige fatwa imod Pia Kjærsgaard og Jyllands-Posten nu netop som Arlah (Peace be upon their cheese) er ved at få normal omsætning i mellemøsten.
Hvis islalamisk trossamfund ikke følger denne opfordring vil den kutteklædte hævner udstede en ægte fatwa (fra det vestjyske - fat' wa!).