<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Velkommen til "Ab jetzt wird zurückgeschossen"

3.9.05
"Ab jetzt wird zurückgeschossen" er en ny og provokerende blog som ikke har noget imod at tage den varme kartoffel op og jonglere lidt med den.

Selv titlen på bloggen er bevidst valgt provokerende. I forbindelse med det tyske overfald på Polen 1939 sagde Adolf Hitler følgende til rigsdagen:
"
Polen hat nun heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch durch reguläre Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten... ".

Denne blog skal ikke invadere Polen men derimod debunke de løgne vi dagligt hører fra Adolf Hitlers og Stalins ideologiske arvinger.

Fra nu vil der blive "skudt tilbage" på:
- Den danske venstrefløj
- Drengene i Greve
- Osama Bin Laden og resten af den middelalderlige bande af islamister
- Medierne

... og der bliver ikke taget hensyn til civile ofre ;)