<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Muhammed lever kortere end Morten

Muslimsk (og for den sags skyld også nypuritansk) afholdenhed er ikke en god ide hvis du gerne vil leve længere.
Ekstra Bladet skriver idag om at hollandske videnskabsmænd i en undersøgelse med over 1400 midaldrende mænd i en periode på 40 år har påvist at moderat (op til 2 genstande om dagen) alkoholforbrug har en positiv virkning på hvor lang tid man lever i forhold til folk der slet ikke drikker alkohol.
Så min gode tyrkiske kollega (der er særdeles sekulært indstillet) er altså på det helt rigtige spor når han fravælger Muhammeds forbud mod at drikke alkohol. For den øl eller vin vi i ny og næ får når nyder er faktisk godt for helbredet.

Men hvad nu kære "sundshedskommision"? Hvordan vil i lige håndtere den i jeres sygelige kontroltrang?
Burde afgiften ikke fjernes fra de første to flasker øl i six-packen og så sættes op for de fire derefter? Men hvad så når vi deler en sixpack med 2 venner? Eller drikker en sixpack over 3 dage?

Nuvel, jeg vil gøre mit for sundheden og tage et glas rødvin.
Skål herfra!

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar