<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Islamisk Trossamfund med direkte terrortrusler mod Danmark

11.5.06
Så er jeg tilbage på bloggen her igen og her er så en lille "genåbnings"-post

Er det bare mig der opfatter Kasem Ahmads udtalelser i Ekstra Bladet som en direkte trussel om terror.

- I fremtiden bliver det meget nemmere at rekruttere terrorister til aktioner i Danmark. Det bliver værst for jer selv. I kommer til at leve med terroren, siger talsmanden for Det Islamiske Trossamfund, Kasem Ahmad, til Ekstra Bladet.

- Der er sådan en giftig stemning mod muslimer i Danmark. Derfor vil det ikke være svært at finde danske muslimer, der helt frivilligt vil ofre sig i terrorhandlinger her i landet. Jeg er sikker på, at mange vil melde sig til opgaverne, fortæller Kasem Ahmad.

- Findes der også folk her i moskeen på Dortheavej, der vil lave terrorhandlinger efter Abu Labans afrejse?

- Ja, helt sikkert, fastslår Kasem Ahmad og fortsætter:

- Det har ikke noget umiddelbart med Abu Labans afrejse at gøre, men stemningen er nu så dårlig, at det må få konsekvenser.


Moskeen på Dorotheas vej bør lukkes som den udklækningsanstalt for islamister den er.