<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Et kæmpe skridt for ligestillingen i Iran?

Så er det ihvertfald slået fast at det ikke kun er kvinder der kan stenes for utroskab, det kan mænd også.
Ifølge Ritzau blev en talsmand for retsvæsenet spurgt på et pressemøde i Teheran i dag, om det var rigtigt, at en mand var blevet stenet for utroskab i byen Rasht.

- Det, du siger om steningen, er korrekt, svarede talsmanden, Alireza Jamshidi.

- Men kvinden angrede. Blandt de tilfælde, hvor straffen ikke eksekveres, er, når den dømte angrer, fortsatte han.

Iranske medier oplyser, at manden, der blev stenet til døde, var 30 år gammel.


Tja - et kæmpre skridt for ligestillingen, eller hvad skal man lige præcis sige til den?

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar